El Principat.com és el lloc web del primer diari digital d’esports d’Andorra que porta el mateix nom. La nostra vocació és la d’informar de l’esport del Principat, amb rigor i seriositat. Creiem que podem sumar i ajudar a les entitats i federacions a fer més fort la seva disciplina. elprincipat.com vol ser el referent de la premsa esportiva andorrana generant contingut propi tant en format notícies, opinió, i reportatges. Creat per emprenedors, el nostre equip el formen periodistes esportius, periodistes audiovisuals i dissenyadors. elPrincipat.com és un producte de LEXVIRAL.