Qui som

El Principat.com és el lloc web del primer diari digital d’esports d’Andorra que porta el mateix nom. La nostra vocació és la d’informar de l’esport del Principat, amb rigor i seriositat. Creiem que podem sumar i ajudar a les entitats i federacions a fer més fort la seva disciplina. elprincipat.com vol ser el referent de la premsa esportiva andorrana generant contingut propi tant en format notícies, opinió, i reportatges. Creat per emprenedors, el nostre equip el formen periodistes esportius, periodistes audiovisuals i dissenyadors. elPrincipat.com és un producte de LEXVIRAL.